JavaScriptをonにしてご覧下さい。

YCP Bangkok (กรุงเทพฯ) in Thailand (ประเทศไทย)

ภาษา:
English
日本語
中文
ไทย
▶ ติดต่อเรา
 • หน้าแรก
 • ร่วมงานกับเรา
 • การอบรมฝึกฝนพนักงาน

ร่วมงานกับเรา

การอบรมฝึกฝนพนักงาน

เราจัดให้มีการอบรมพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เรามอบให้แก่ลูกค้าและเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับแถวหน้าสู่เอเชีย

 • 1.การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน(On the job training) ในแต่ละสาขาธุรกิจ

  บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น วาณิชธนกิจ (Investment Banking) ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทผลิตสินค้า ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และอื่นๆ ผู้ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถตามมาตรฐานระดับสากลผ่านการร่วมปฏิบัติงานและทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา นอกจากนี้ เรายังนำเสนอการฝึกอบรมที่กำหนดได้เองตามความสนใจของผู้ได้รับการฝึกฝน เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ต้องการและจำเป็น และนำไปต่อยอดสู่ความเป็นผู้บริหารธุรกิจได้ในเวลาอันสั้น

  ตัวอย่างประสบการณ์เบื้องหลังของบุคลากร

  Consulting firms : Mckinsey / Boston Consulting Group / Accenture / PwC
  Investment Banks : Goldman Sachs / Deutsche Bank / Merrill Lynch / Mizuho Securities
  Manufacturing
  Branded Companies :
  P&G / Oracle Corporation
  Others : Recruit Holdings / Ernst & Young ShinNihon LLC / Ministry of Economy, Trade and Industry
 • 2.YCP Academy

  เราจัดการประชุมเพื่อการศึกษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้บุคลากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับและสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนรู้ในฐานะองค์กร นอกจากการบรรยายโดยผู้ชำนาญการของเราแล้ว เรายังเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบคลุมทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ความสามารถในการนำเสนอทั่วไปจนถึงกรณีศึกษาทางธุรกิจ

  ตัวอย่างหัวข้อ YCP Academy

  การเงิน : การประเมินมูลค่า/ งบการเงิน
  การตลาด : การสร้างแบรนด์/ การสร้างจุดยืนแบรนด์/ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ทักษะทั่วไป : การทำเอกสารนำเสนอ/การนำเสนอข้อมูล/Excel
  อื่นๆ : รายงานตลาดต่างประเทศ
 • 3.YCP Evaluation Criteria

  เราตั้งเกณฑ์ในการประเมินพนักงาน 88 จุด ใน 29ด้าน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น7 ประเภท และจัดให้มีการประเมินปีละสองครั้งในรูปแบบการประชุมและให้คำแนะนำ ซึ่งรูปแบบในการประเมินที่เราดำเนินการอยู่ บุคลากรทุกคนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการประเมินที่ตรวจสอบอย่างครบรอบด้านได้ นอกจากนี้ ในการประเมินนั้นมิได้เน้นที่จะครอบคลุมทั้ง 88 จุด แต่ตั้งจุดสนใจตามแบบแผนอาชีพและนำไปปรับใช้อย่างยืดหยุ่น

  ตัวอย่างเกณฑ์ในการประเมิน

  ด้านการบริหาร : การตัดสินใจ/ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
  ด้านความเป็นผู้บริหาร : กลยุทธ์ทางธุรกิจ/การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ/โปรโมชั่น/ยอดขาย
  ด้านการลงทุน : การสำรวจตลาด/การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ/การประเมินมูลค่า/การปรับโครงสร้าง/การช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้านการดำเนินการ : การดำเนินการ/การเงินและภาษีอากร/การบริหารบุคลากรและแรงงาน/กฎหมาย
  ด้านความชำนาญการ : อุตสาหกรรม/การปฎิบัติการ
  ด้านทักษะ :การแก้ปัญหา/การวางแผนงาน/การเตรียมเอกสาร/การสื่อสาร
  ด้านความคิด :ความเป็นเจ้าของ/ความเป็นผู้นำ/ความต้องการและเต็มใจในการเติบโต